Facebook Twitter Gplus RSS
formats

REDOVNI SASTANAK HIRURŠKE SEKCIJE SLD U POŽAREVCU 27. MAJA 2016.

images                 U Požarevcu 27. maja održaće se redovni sastanak Hirurške sekcije SLD. Okupljanje učesnika je u 10,00 sati a početak sastanak predviđen je za 11,00 sati, u restoranu „Preporod“, Zabela. Vreme predviđeno za prezentaciju: do 10 min. ·Za prezentaciju obezbeđena pojedinačna i paralelna prezentacija u Power Point-u. U holu ispred amfiteatra (hola) prezentacija proizvoda učesnika · Nakon sastanka obezbeđen ručak u restoranu „Preporod“, Zabela. · Radovi su akreditovani u sklopu simpozijuma. Predavači obezbeđuju 11  poena, slušaoci 5 poena. · Dodatne informacije: 012 550 222 lok. 126. Za bliže informacije i mapu kliknite na  link u dnu strane (Simpozijum hirurga Srbije 2016.)!

Teme u okviru stručnog dela sastanka: 

1. Laparaskopska kolorektalna hirurgija. Doc dr Marko Zelić, pročelnik Zavoda za digestivnu hirurgiju KBC Rijeka

2. Endoskopska dijagnostika bolesti probavnog trakta u pripremi za laparoskopsku operaciju. Doc dr Goran Hauser, pročelnik intenzivne nege zavoda za digestivne bolesti KBC Rijeka

3. 25 godina laparoskopske hirurgije u Požarevcu, Prim dr Bojan Radovanović, hirurško odeljenje OB
Požarevac

4. Značaj izbora operativnih procedura u lečenju karcinoma Vaterove papile u T, T1 i T2 stadijumu,  Dr S. Ostojić, , N. Lekic, Z. Radojkovic, V.Djordjevic, N. Zaric, M Kerkez, Klinika za Digestivnu hirurgiju, I hirurška Klinika, KCS, Beograd 

5. Hirurško lečenje GIST (gastrointestinalini stromalni tumor) kardije i jednjaka,  Kertaolah Ibrahimi, Predrag Sabljak, Dejan Veličković, Ognjen Skrobić, Vladimir Šljukić, Predrag Peško, centar za hirurgiju jednjaka Klinika za digestivnu hirurgiju, Prva hirurška klinika KCS

6. Laparoskopija u kolorektalnoj hirugiji naša iskustva, Dr Nenad Davidović, dr Bojan Radovanović, dr Milan
Tadić, dr Momir Nikolić, dr Vojislav Popović, dr Miloš, Stevanović, dr A. Marković, dr N. Veljković – hirurško
odeljenje OB Požarevac

7. Kontinentalna perinealna kolostoma sa ubacivanjem autolognog transplantataglatke musculature – kolon alternative za ilijakalnu kolostomu posle abdominoperinealne resekcije,  Petar B. Petričević, opšta bolnica Jovanović Zrenjanin, privatna specijalna hirurška bolnica Sv. Luka - Petrovaradin

8. Multidisciplinarni pristup lečenju carcinoma dojke, Dr Draško Dačić, dr Nenad Sretenović, dr N. Veljković, dr A. Maković, dr P. Spasić i dr J. Jelčić, 

9. Sindrom dijabetesnog stopala, Prim dr S. Bosić, dr B. Radovanović, dr N. Davidović, dr A. Marković, hirurško odeljenje OB Požarevac

Simpozijum Hirurga Srbije 2016

formats

REDOVNI SASTANAK HIRURŠKE SEKCIJE SLD U BEOGRADU 15.APRILA 2016.

Objavljeno 30. mart 2016., u Sastanci.

Резултат слика за ii hirurška klinika beograd

Резултат слика за ii hirurška klinika beograd

prof. dr. V. Stojanović, prof. dr M. E. DeBakey i prof. dr B. Vujadinović 1967. god

 

HIRURŠKI SIMPOZIJUM POVODOM OBELEŽAVANJA 70. GODINA OSNIVANJA II HIRURŠKE KLINIKE

15. Aprila 2016. u Beogradu održaće se redovni sastanak Hirurške sekcije SLDa. Sastanak je organizovan od strane Klinika KCS koji su nastavljači tradicije II Hirurške Klinike, povodom 70 godina od osnivanja. Mesto održavanja sastanka je Hotel Hayat u Beogradu. Okupljanje učesnka počinje već od 09,00  a sastanak počinje u 11,00 sati. Sastanak je Akreditovan u okviru KME i izlagačima nosi 11 a slušaocima 5 poena. Za sve učesnike po zavšetku stručnog dela predviđen je ručak. Dodatne informacije možete dobiti preko tehničkog sekretarijata: ARIA Conference&Events, Tel. +381 11 3160625, 21965530, 3731536, Fax. +381 11 3160862, +381603160862, E mail. office@ARIA.CO.RS, g.mijaljovic@ARIA.CO.RS. Za učesnike Je obezbeđen parking u okviru Hotela. Detaljnije informacije se nalaze na pozivnici (link na dnu stranice).

 

Stručne teme sastnaka:

1.  Istorijat II hirurške Klinike, Prof dr Lazar Davidović, Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirugiju KCS, Beograd

2.   Savremeni principi hirurškog lečenja peritonealne diseminacije, Prof Kecmanović, Prva Hirurška Klinika- Klinika za digestivnu hirurgiju, KCS, Beograd

3. Hirurška rekonstrukcija operativnih povreda žučnih puteva, Prof dr Dragoljub Bilanović, Medicinski fakultet univerziteta u Beogradu, Odeljenje hirurgije KBC ,,Bežanijska kosa“ Beograd  

4. Karcinom rektuma: da li je radioterapija  neophodna? Z. Krivokapić 1,2, V. Marković1,2, S. Antić 1, G. Barisić1,2, M. Popović1, I. Dimitrijević1, J. Petrović1, A. Sekulić1, S. Stojanović2,3, Đ. Šaranović1,2, M. Micev1,2, 1Prva Hirurška Klinika- Klinika za digestivnu hirurgiju, KCS, Beograd, 2 Medicinski Fakultet, Univerziteta u Beogradu, 3 Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, 

5. Savremeni principi hirurškog lečenja neuroendokrinih tumora pankreasa: Knežević Đ, Ignjatović, I, Dugalić V, Pavlović I, Bogdanović M, Ostojić S, Jagodić M, Knežević S. Prva Hirurška Klinika- Klinika za digestivnu hirurgiju, KCS, Beograd

 6. Laparaskopska adrenalektomija-iskustvo Centra za endokrinu hirurgiju KCS, Prof dr Ivan Paunović, Centar za endokrinu hirurgiju KCS

 7. Konkomitantne procedure u savremenoj PM terapiji. Prof Milašinović, Pejsmejker centar, KCS

8. Transplantacija srca i mehanička potpora cirkulacije u Srbiji, Doc dr Svetozar Putnik, Klinika za Kardiohirurgiju KCS

 9. 50 godina iskustva Druge hirurške klinike i Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS u lečenju aneurizmatske bolesti aorte, Prof.dr Slobodan Cvetković, Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS

Prezentacije će se biti u Power Point-u, vreme izlaganja je ograničeno na 15 minuta a diskusija je posle svakog izlaganja.

Pozivnica za sastnak HS SLD povodom 70 godina II Hirurške Klinike

formats

INFORMACIJE ZA ČLANOVE HIRURŠKE SEKCIJE

Na sastanku Predsedništva HS u Nišu 25. 03.2016. god,  u cilju bolje organizacije i kvaliteta stručnih sastanaka donete su sledeće odluke:

1. Zadržati kvalitet tema i predavača na visokom nivou (i dalje angažovati vodeće domaće profesore i eksperte u hirurgiji kao autore tema i najmanje jednog inostranog predavača, u okviru mogućnosti organizatora sastanka). Pružati šansu mlađim i manje afirmisanim hirurzima u ulozi predavača.

2. Vreme za prezentaciju ograničava se na 10 minuta.

Diskusija po temama biće planirana za svaki sastanak posle svake teme ili bloka tema iz iste oblasti hirurgije -  do sada je uvek bila posle svih prezentovanih tema.

3. U programe sastnaka planirati mogućnost za informisanje o novostima u hirurgiji i aktivnostima hirurga u Srbiji i inostranstvu (posle usavršavanja, sa kongresa, nacionalna udruženja hirurga i dr.). Prethodno se najaviti Upravnom odboru HS.

4. Ubuduće autobus za prevoz hirurga iz Beograda do mesta sastanka biće angažovan samo za dalje destinacije (Foča, Rumunija…)  i samo ukoliko bude zainteresovanih najmanje za 50% kapaciteta autobusa.

5. Obaveštavanje članova HS biće i dalje putem flajera i preko sajta HS.  Oglas u Politici se neće više koristiti.

6. U toku su aktivnosti da Acta Chirurgica Yugoslavica bude oficijelni časopis HS i svih hirurga u Srbiji. Planira se da se svi referisani i ostali radovi in extenso mogu objavljivati od septembra meseca o.g.

7. Članovi Predsedništva HS, kao legitimni predstavnici svojih hirurških odelenja i klinika imaće obavezu da na kraju godine dostavljaju Upravnom odboru HS godišnji izveštaj po obrascu koji će im biti dostavljen (akitvnosti, nove metode, personalne promene, umrli članovi kolektiva, predlozi, kritike i dr)

Izveštaji će biti dragoceni za bolju organizaciju rada HS i kao arhivska građa.

Molimo i očekujemo veće angažovanje svih članova Predsedništva, kao značajne spone između članova i UO HS

Upravni odbor Hirurške sekcije SLD

29. Mart 2016.

formats

REDOVNI SASTANAK HIRURŠKE SEKCIJE SLD U NIŠU 25. MARTA 2016.

U Nišu, 25. Marta 2016. biće održano redovni sastanak Hirurške sekcije SLD. Sastanak će biti na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Nišu. Okupljanje učesnika počinje od 09,00 sati. Predviđen je sastanak Predsedništva HS SLD sa početkom u 10,00 sati.  U 11,00 sati počeće stručni program. Po završenom stručnom delu predviđen je ručak za učesnike. Sastanak je Akreditovan kao simpozijum i predavačima nosi 11 a slušaocima 5 bodova. Za učesnike sastanka biće organizovan autobuski prevoz. Autobus polazi sa parkinga iza I hirurške Klinike u 7,00 sati. Stručne teme sastanka:

1. Taktike koje olakšavaju lečenje kompleksnih aneurizmi aorte

Zoran Rančić, Cirih Švajcarska

2. Korelacija TNM stadijuma i dijagnostičkih metoda u proceni operabilnosti karcinoma zeluca.

Aleksandar  Zlatić, Nebojša Ignjatović , Aleksandar  Karanikolić, Nebojša Djordjević, Milan Radojković, Aleksandar Bogićević. Klinika za opštu hirurgiju KC Niš.

3. Faktori rizika za nastanak dehiscencija kolorektalnih anastomoza

Bobana Milojković, Goran Stanojević, Zoran Krivokapić, Nebojša Đorđević, Nebojša Ignjatović, Dragan Mihajlović, Dejan Petrović, Nebojša Ignjatović, Aleksandar Bogićević, Slobodan Jovanović, Ivan Pešić. Odeljenje za abdominalnu hirurgiju, Klinika za opštu hirurgiju Kliničkog centra Niš 

4. Specifičnosti aksilarne limfoglandularne invazije kod pacijenkinja sa karcinomom dojke

Toplica Bojić, Nebojša Djordjević, Dragana Budjevac, Lidija Djordjević Jovanović, Aleksandar Karanikolić, Odeljenje za endokrinu hirurgiju i hirurgiju dojke, Klinika za opštu hirurgiju Kliničkog centra Niš

 5. Kvalitet života bolesnika sa derivacionom stomom

Velimir A. Marković, Goran Barišić, Sladjan Antić, Miloš Popović, Ivan Dimitrijević, Jelena Petrović, Aleksandar Sekulić, Zoran Krivokapić. KCS, Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška

 6. Gastroezofagealna refluksna bolest i hernija hijatusa jednjaka – kada operisati

Aleksandar P. Simić, O. Škrobić, N. Ivanović, D. Veličković, V. Šljukić, P. Peško. KCS, Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška

 7. C-reaktivni protein i matriksna metaloproteinaza-9 u drenažnoj tečnosti kao pokazatelji dehiscencije anastomoze nakon resekcije kolona i rektuma

Zoran Kostić*†, Damjan Slavković*, Zoran Mijuškovi憇, Marina Panišić*, Mile Ignjatović*, Darko Mirković*†. *Clinic for General Surgery, ‡Institute of Medical Biochemistry, Military Medical Academy, Belgrade, Serbia; †Faculty of Medicine of the Military. Medical Academy, University of Defence, Belgrade, Serbia

 8. Laparoskopska hirurgija kolorektuma: iskustvo Klinike za opštu hirurgiju Vojnomedicinske akademije u Beogradu

Boško Milev, Damjan Slavković, Miodrag Jovanović, Milan Petrović, Mihajlo Bezmarević,    Zoran Kostić, Dragan Milutinović, Klinika za opštu hirurgiju, Vojnomedicinska akademija Beograd

formats

OBAVEŠTENJE O STRUČNOM SASTANKU ASOCIJACIJE HIRURGA REPUBLIKE SRPSKE I HIRURŠKE SLUŽBE JZU BOLNICE GRADIŠKA U GRADISCI, REPUBLIKA SRPSKA 11.03.2016.

Poštovani,

U organizaciji Asocijacije  hirurga Republike Srpske i Hirurške službe JZU Bolnice Gradiška  u  Gradišci  će se 11.3.2016. godine  održati  Stručni sastanak hirurga sa temom “ Minimalno invazivni pristupi u hirurgiji ”Hirurgija u ovoj zdravstvenoj ustanovi pokazuje značajne rezultate u svim hirurškim granama, pogotovu kada  je u pitanju minimalno invazivna hirurgija,  i edukacija hirurga iz ove oblasti je prepoznatljiva u njhovom dosadašnjem radu. Predavači na sastanku su hirurzi i gastroenterolozi  iz vodećih Centara u našem okruženju, hirurzi iz zdravstvenih ustanova Republike Srpske  i vodećih visokoškolskih ustanova. Hirurgija u Gradišci ima dugu tradiciju, dobre rezultate i dala je značajan broj hirurga koji su radili i rade u brojnim hirurškim centrima, i o  tome će naši  domaćini pripremiti  jedno vrlo zanimljivo predavanje. Asocijacija hirurga Republike Srpske  okuplja značajan broj hirurga iz svih zdravstvenih centara, organizuje već treći  hirurški  sastanak u poslednjih godinu dana od kada je osnovana što pokazuje da se radi u hirurškom udruženju sa prepoznatljivim rezultatima. Uoči sastanka u Gradišci članovi Asocijacije hirurga RS održaće sastanak na kome će upoznati o dosadašnjem radu, orgnizaciji sljedećih hirurških skupova  i  edukaciji  svojih članova. Očekujemo dobar odziv hirurga i njihov dolazak u Gradišku, očekujemo dobro druženje  i dobar stručni sastanak koji  koji će nam naši uvaženi predavači omogućiti. Pozivamo sve hirurge sa prostora Republike Srpske, BiH, Republike Srbije i šire da dodju na ovaj sastanak u Gradišku.

gradiska 1

 

gradiska 2

 

 

 

 

formats

REDOVNO ZASEDANJE HIRURŠKE SEKCIJE SLDa U ORGANIZACIJI KBC ZVEZDARA U BEOGRADU 18.DECEMBRA 2015.

                            18. Novembra 2015 u Beogradu održaće se redovni sastanak Hirurške sekcije SLD u Vili Jelena, ul.Generala Šturma 1 (ulaz iz Bul. kneza Aleksandra Karađorđevića) u organizaciji KBC”Zvezdara”. U 10,00 sati održaće se  sastanak Predsedništva HS SLD. U 11,00 sati počeće stručni deo sastanka. Sastanak akreditovan kao medjunarodni simpozijum i nosi 11 bod. predavačima i 5 bod. učesnicima. Predviđene su oralne prezentacije u Power pointu u trajanju od 12 minuta. Za učesnike  predviđen je svečani ručak posle stručnog dela sastanka..

Stručne tene:

1. Secondary severe peritonitis and abdominal V.A.C. – civil diseases and military injuries (Afghanistan), C. Braumann, Senior Physician, Specialist in General and Visceral Surgery  Chirurgischen Klinik St. Josef-Hospital Bochum , Klinikum der Ruhr-Universität

2. Hirurgija IBC u eri biološke terapije

Prof dr sc med Vladimir Ćuk, Klinika za hirurgiju „Nikola Spasić“, Kliničko Bolnički Centar Zvezdara

3.Urgentna prezentacija kolorektalnog karcinoma danas

I.Krdžić, M.Šćepanović, M.Kenić, V.Ćuk, J.Juloski, V.Ćuk

Klinika za hirurgiju „Nikola Spasić“, Kliničko Bolnički Centar Zvezdara

4. Savremeni stavovi u hirurškom lečenju karcinoma pankreasa

Dejan Radenković, Andrija Antić, Ilija Pejović, Stefan Kmezić, Branislav Lazić, Djordje Bajec

Klinika za Digestivnu hirurgiju, Klinički Centar Srbije

5. “Hernija Servis” – naše trogodišnje iskustvo

Prim dr V. Cijan, Mr sc med dr M.Šćepanović, Dr sc med P. Bojović, Dr M. Branković, Dr Ž. Pudar, Dr M. Genčić, Dr A. Durković

Hirurška Klinika »Nikola Spasić« KBC »Zvezdara« , Beograd, Srbija

6. Komplikacije arterio-venskih graftova u pacijenata na hemodijalizi.

Dr J. Adam, Prim dr M Ilić, Dr S. Sekulić, Dr R. Ašćerić, Dr Z. Stefanović, Dr. M Popović

7. Značaj paratireoidektomije za postizanje NKF-K/DOQI i KDIGO smernica kod pacijenata sa teškom formom sekundarnog hiperparatireoidizma.

Doc dr sc med Bojan Kovačević, Prim Doc dr sc med Mile Ignjatović, Dr Vladica Ćuk, Mr sc med dr Milena Šćepanović, Prof dr sc med Vladimir Ćuk

8. Epidemiologija nodozne strume papilarnog karcinoma, Prim Dr Sci Mile Ignjatovič[1]

VMA, beograd

Disksija će se obaviti na posle prezenacije svih tema!

Elektronsku verziju pozivnice možete videti na linku ispod!

Pozivnica-HirSekcija2015def

formats

10. JUBILARNI ZAJEDNIČKI SASTANAK HIRURGA RUMUNIJE I SRBIJE U NOVOM SADU 26-28. NOVEMBRA 2015.

               U Novom Sadu 26-28. Novembra 2015. održaće se deseti jubilarni sastanak Udruženja hirurga Rumunije  i Hirurške sekcije SLD.  Sastanak će se održati u Novom Sadu u organizaciji Klinike za abdominalnu, endokrinu i transplantacionu hirurgiju “Vojvodine”.  Svečano otvaranje sastanka je 26. Novemba 2015 u 18 sati u svečanoj Sali Gradske Kuće, Pozorišni trg u Novom Sadu,  Sutradan 27. Novemba odvijaće se stručni deo sastanka, sa oralnim i poster prezentacijama u prostorijama Rektorata Novosadskog Univerziteta. Trećeg dana sastanka predviđen je workshop sa temom pankreasne hirugije sa direktnim prenosom operacije. Gost operater je Prof Yoram Kruger iz Haife, Izrael.  Naučnom  skupu će prisustvovati eminentni hirurzi iz Rumunije i Srbije, uključujući vodeća imena iz ove oblasti. Sastanak je akreditovan kao međunarodni simpozijum i predavačima nosi 11 a slušaocima 5 poena.  Zvanični jezik sastanka je Engleski.  

             Tradicionalni autobuski prevoz za učesnike nije planiran. Troškovi puta i boravka su u ličnoj organizaciji. Moguće rezervacije u sledećim hotelima:   Best Western President Hotel, Futoška 109, c.code 21000, Novi sad, Serbia, tel. +381214877444, fax +381216624333, whatsup: +38163475773,viber+381634757731 or Garni hotel Centar ****, Uspenska 1, 21000 Novi Sad, Serbia,  Recepcion: + 381 (0) 214776333, Fax:+ 381 (0) 214776322,  E-mail:recepcija@hotel-centar.rsoffice@hotel-centar.rs, and for other surgeons Hotel Aurora,  Address: , Beogradski kej br.49b, 21000 Novi Sad, Serbia, Phone number: Reception: + 381 21 4871-400 , +381 62 8033-518, Manager:+381 21 4871-450, Fax:+ 381 21 540-869, E-mail:, office@hotelaurora.rsdesk@hotelaurora.rs.

Plan sastanka:

26. Novembar: 15,00 dolazak gostiju, svečano otvaranje Simpozijuma U Gradskoj Kući u Novom Sadu  i večera u 18,00

27. Novembar:

08,30-10,00  Jutarnja sesija: glavna tema-hirurgija pankreasa

Moderatori: Prof Miroslav Miličević, Prof Dejan Ivanov, Prof Lazar Fulger, Prof Ion Georgescu, Prof Pavle Milošević

 1. 08,30-08,40: History of Serbo-Romanian surgical friendship,  Prof Milan Breberina, Clinic for abdominal, endocrine and transplantational surgery, Clinical centre of Vojvodina, Novi Sad, Serbia

 2. 08,40-08,50  CONTRAVERSES IN PANCREATIC SURGERY, Yoram Kluger, Haifa, Israel

 3. 08,50-09,00 SURGICAL TREATMENT OF NEUROENDOCRINE PANCREATIC TUMORS, P. Milošević, R.Cvijanović, D.Ivanov, M.Korica, U.Milošević, Clinic for abdominal, endocrine and transplantational surgery, Clinical centre fo Vojvodina, Novi Sad, Serbia

 4. 09,00-09,10 PANCREATIC HEAD NEUROENDOCRINE TUMOR – DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC ALGORITHM, Surlin V, Simona Popa,  Bogdan Ungureanu, Milena Georgescu, Bratiloveanu T, Lazar M, Radulescu Mihaela, Mucenic Suzana, Cartu D, Mota Maria, A. Saftoiu, Georgescu I1st Surgery Department, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Romania

 5. 09,10-09,20 EARLY CHOLECYSTECTOMY IN TREATMENT OF MILD FORM OF BILIARY PANCREATITIS, dr Aleksandar Gluhović, Clinic for Urgernt surgey, Clinical cebter of Vojvodina, Novi Sad

 6. 09,20-09,30 THE FUTURE OF PANCREATIC PSEUDOCYST MANAGEMENT IN REGARD TO THE REVISION OF ATLANTA CLASSIFICATION, Sandulescu S, Surlin V, Georgescu E, Marinescu Daniela, Margaritescu D, Comanescu Cosmina, Croitoru Raluca, Georgescu I, 1st Surgery Department, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Romania

 Diskusija 09,30-10,00

 10,00-10,30 Pauza za kafu

 10,30-13,00 Druga sesija: glavna tema- laparskopska hirugija

Moderators: Prof Mircea Beuran, Assoc. Prof. Zoran Kostić, Dan Sabau, Prof R. Cvijanović,  M. Korica

 1. 10, 30-10, 40 LAPAROSCOPIC VERSUS OPEN APPROACH IN HEPATIC HYDATIDOSIS.

Mircea Beuran, Ionut Negoi, Sorin Paun, Bogdan Stoica, Ioan Tanase, Sorin Hostiuc.

Department of Surgery, FLOREASCA EMERGENCY HOSPITAL BUCHAREST

 2. 10, 40-10, 50 LAPAROSCOPIC RESECTION OF A GASTRIC GIST

Georges cu E, Georges cu I, Bornu S, Patrice S, Bratiloveanu T, Radulescu Mihaela, Vochin Andreea, Croitoru Raluca, Surlin V

1st Surgery Department, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Romania

 3. 10, 50-11, 00 QUALITY OF THE RESECTED SPECIMEN IN LAPAROSCOPIC VERSUS OPEN APPROACH FOR COLON CANCER: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS. 

Mircea Beuran, Ionut Negoi, Sorin Paun, Bogdan Stoica, Ioan Tanase, Sorin Hostiuc. Department of Surgery, FLOREASCA EMERGENCY HOSPITAL BUCHAREST

 4. 11, 00-11, 10 00 Diagnostic value of serial measurement of C-reactive protein in serum in the detection of infectious complications in patients with colorectal resection

Zoran Kostić*†, Marina Panišić*, Zoran Mijuškovi憇, Damjan

Slavković*, Mile Ignjatović*, Boško Milev*, Darko Mirković*

*Clinic for General Surgery, ‡Institute of Medical Biochemistry, Military Medical

Academy, Belgrade, Serbia; †Faculty of Medicine of the Military Medical Academy,

University of Defence, Belgrade, Serbia

 5. 11,10-11,20 LAPAROSCOPIC APPROACH IN TRETAMENT OF HIATAL HERNIAS AND  GERD

M. Korica, R. Cvijanović, D. Ivanov, U. Milošević, P. Milošević, J. Alargić, J. Kosijer

Clinic for abdominal, endocrine and transplantational surgery, Clinical centre of Vojvodina, Novi Sad, Serbia

 6. 11,20-11,30 RIGHT TRANSPERITONEAL LAPAROSCOPIC ADRENALECTOMY – REPORT OF INITIAL EXPERIENCE

Surlin V, Bica M, Cartu D, Sandulescu S, Cioara F, Ramboiu S, Vochin Andreea, Mucenic Suzana, Georgescu I

1st Surgery Department, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Romania

 7. 11,30-11,40 LAPAROSCOPIC MANAGEMENT OF SEVERE FORMS OF ACUTE CHOLECYSTITIS

Bratiloveanu T, Georgescu E, Pătrașcu Ș, Ramboiu S, Sandulescu S, Sapunaru A, Popescu Adina, Belivaca D, Georgescu I

1st Surgery Department, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Romania

 8. 11,40-11,50 LAPAROSCOPIC SURGERY OF COLO-RECTAL CANCER – INITIAL EXPERIENCE

Georgescu I, Surlin V, Ramboiu S, Margaritescu D, Patrascu S, Cioara F, Cartu D, Bordu S, Duica Larisa, Bica M

1st Surgery Department, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Romania

 9. 11,50-12,00 UPDATE OF FAST-TRACK APPROACH IN LAPAROSCOPIC VS OPEN COLORECTAL SURGERY

Bica M., Pârvănescu V., Surlin V, Cartu D, Cioara F, Milena Georgescu, Lazar M, Radulescu Mihaela, Goganau A, Popescu Adina, Georgescu I

1st Surgery Department, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Romania

 12,00-13,00 Diskusija

 13,00-14,00 Pauza za ručak

 14,00-16,00 Popodnevna sesija: glavna tema- razno

Moderatori: Dută C, Mile Igrnjatović, Žuvela M, Ion Georgescu, V. Surlin, M. Marković

 1. 14,00-14,10 Goiter in prehistory ON SERBIAN GROUND, Artz Mile Igrnjatović Md, PhD, Military Medical Academy, Belgrade, Serbia

 2. 14,10-14,20 SURGICAL MANAGEMENT OF ESOPHAGEAL CANCER. CONSIDERATIONS UPON 33 OPERATED CASES

Dudu C, Ramboiu S, Nemes R, Georgescu E, Sandulescu S, Bratiloveanu T, Duica Larisa, Vochin Andreea, Georgescu I

1st Surgery Department, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Romania

 3. 14,20-14,30 SURGICAL TREATMENT OF NEGLECTED TALL-CELL THYROID PAPILLARY CANCER WITH NECK SKIN INFILTRATION AND EXULCERATION: REPORT OF A CASE

Goran Zoric, MD, Mr sci. med1, Ivan Paunovic, MD, PhD1,2, Aleksandar Diklic, MD, PhD1,2, Nevena Kalezic,MD, PhD1,2, Katarina Tausanovic, MD1, Biljana Certic, MD3, Vesna Rakic, MD3, Vladan Zivaljevic, MD, PhD1,2      

1Center for Endocrine Surgery, Institute of Endocrinology, Clinical Center of Serbia, Belgrade

2School of Medicine, Clinical Center of Serbia, Belgrade

3Clinic of burns, plastic and reconstructive surgery, Clinical Center of Serbia, Belgrade

 4. 14,30-14,40 EMERGENCY SURGICAL TREATMENT OF COLORECTAL CANCER. RETROSPECTIVE STUDY 2012-2014. 

Vasile L

IIIrd Surgical Department, University of Medicine and Pharmacy of Craiova

 5. 14,40-14,50 RUPTURED ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM – EXPERIENCE AFTER 1100 OPERATIONS

Prof Miroslav Marković Md, PhD

Clinic for Vascular and endovascular surgery, Clinical Centre of Serbia, Belgrade

 6. 14,50-15,00 DIAGNOSIS AND TREATMENT IN EXTRAHEPATIC  HOLANGIOCARCINOMA

Georgescu TF, Ene D, Turculet C, Beuran M

Department of Surgery, FLOREASCA Emergency Hospital Bucharest

 7. 15,00-15,10 Open parastomal hernia repair – which is the best solution

Žuvela M, Galun D, Palibrk I, Bulajić P, Basarić D, Bogdanović A, Bidžić N, Kujačić Z, Radojković N, Mirić S, Milićević M.

First Surgical Clinic, Clinical Center of Serbia, School of Medicine, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

 8. 15,10-15,20 TOTAL STERNAL RESECTION AND RECONSTRUCTION OF STERNUM 

WITH ACRYLIC CEMENT FOR UNIQUE MASSIVE STERNAL METASTASIS
AFTER OPERATED BREST CANCER– CASE REPORT

A. Demetrian1, S. Râmboiu2,  Monalisa Enache3, Serenada Bălă4,
Camelia Demetrian5, M. Popescu6

1Thoracic Surgery Clinic – University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Romania

2Surgery I Clinic  – University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Romania

3Anesthesiology and Intensive Care Clinic – University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Romania

4Pathology Department– Emergency Departmental Hospital of Craiova, Romania

5Pneumology Clinic – University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Romania

6Radiology Laboratory – University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Romania

Corresponding author: Alin Demetrian

Phone no. 0040722668853

E-mail: alin_demetrian@yahoo.com

 9. 15,20-15,30 GASTRIC SLEEVE VS. GASTRIC PLICATURE IN THE TREATMENT OF OBESITY

Dută C. Lazăr C. Dobrescu A. Brebu D.Noditi G.

2nd Surgery Department, University of Medicine and Pharmacy of Timisoara

 10. 15,30-15,40. ROBOTIC APPROACH IN PELVIC CANCER – EXPERIENCE OF 2ND SURGERY CLINIC, TIMISOARA

Dută C., Pantea S., Lazăr C., Dobrescu A., Tarta C., Brebu D.

2nd Surgery Department, University of Medicine and Pharmacy of Timisoara

 11. 15,40-15,50 TOXIC MEGACOLON MANAGEMENT

Ene D, Turculet C, Georgescu T.F., Ciuca E, Vladiscau A, Beuran M

Department of Surgery, FLOREASCA Emergency Hospital Bucharest

 12. 15,50-16,00 SURGICAL STRATEGY IN GIANT ANEURISM OF SPLENIC ARTERY

Bejenaru M

Department of Surgery, FLOREASCA Emergency Hospital Bucharest

 16,00-17,00 Diskusija

 18,00 Gala  večera

09,00- 11,00 Poster sesija:

Moderatori: Aleksandar Gluhović, Valeriu Surlin, E. Georgescu

 28. November

 09,00 Hirurgija pankreasa- direktan prenos iz operacione sale:

Moderatori: Micrea Beuran, Dan Sabau, Pavle Milošević, Dejan Ivanov

Operator Prof Yoram Kluger, Haifa, Izrael  

Svi ostali radovi koji su predati mogu biti prezentovani u vidu poster prezentacije!

Vreme predviđeno za oralne prezentacije je 10 minuta!

POČASNI PREDSEDNICI

Prof dr IRINEL POPESCU (Bucharest)

President of the Romanian Medical Sciences Academy

Prof.dr. MIRCEA BEURAN (Bucharest)

President of the Romanian Society of Surgery

 

CONGRES CO-PRESIDENT

Prof. dr ION GEORGESCU (Craiova)

 

PREDSEDNICI PRETHODNIH KONGRESA

Prof dr ION GEORGESCU (Craiova)

Prof dr DAN SABAU (Sibiu)

Prof dr FULGER LAZĂR (Timisoara)

Dr RADU IMAN (Tr. Severin)

Prof dr Zoran Krivokapić (Belgrade)

Prof dr Nebojša Stanković (Belgrade)

 

ORGANIZACIONI KOMITET

Prof dr PAVLE MILOŠEVIĆ (Novi Sad)

Prof dr DEJAN IVANOV (Novi Sad)

Prof dr NEBOJŠA STANKOVIĆ (Belgrade)

dr Sci CINARA ILIJAS (Belgrade)

Prof. dr. ION GEORGESCU (Craiova)

Prof. dr. RADUCU NEMES (Craiova)

Prof. dr. TRAEAN BURCOS (Craiova)

Conf. dr. DAN CRISTIAN (Bucharest)

Conf. dr. VICTOR STRAMBU (Bucharest)

Conf. dr. VALERIU SURLIN (Craiova)

Conf. dr DANIEL ION (Bucharest)

Conf. dr. COSMIN PUIA (Cluj-Napoca)

Conf. dr VLAD PANTELIMON (Bucharest)

Conf. dr MARIUS CIUREA (Craiova)

Conf. dr DANIEL VÂLCEA (Craiova)

Dr. ALIN DEMETRIAN (Craiova)

Dr. MILENA GEORGESCU (Craiova)

Dr. OCTAVIAN DRAGOESCU (Craiova)

Dr. DAN CARTU (Craiova)

Dr. DRAGOS MARGARITESCU (Craiova)

Dr. ALEXANDRU SABAU (Sibiu)

Dr. MARIUS BICA (Craiova)

Dr. EUGEN GEORGESCU (Craiova)

Dr. SANDU RAMBOIU (Craiova)

Dr. DARIUS UNGUREANU (Craiova)

Dr. SILVIU BORDU (Craiova)

 

SCIENTIFIC COMITEE

Prof dr Pavle Milošević (Novi Sad)

Prof dr Dejan Ivanov (Novi Sad)

Prof dr Nebojša Stanković (Belgrade)

dr Sci CINARA ILIJAS (Belgrade)

Prof dr ION GEORGESCU (Craiova)

Prof dr MIRCEA BEURAN (Bucharest)

Prof. dr. TRAEAN BURCOS (Bucharest)

Prof dr. RADUCU NEMES (Craiova)

Conf. dr. DAN CRISTIAN (Bucharest)

Conf. dr. VICTOR STRAMBU (Bucharest)

Conf.dr. COSMIN PUIA (Cluj- Napoca)

Conf. dr DANIEL ION (Bucharest)

Conf. dr VLAD Pantelimon (Bucharest)

Conf. dr Marius CIUREA (Craiova)

Conf. dr DANIEL VÂLCEA (Craiova)

Conf. dr. VALERIU SURLIN (Craiova)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formats

REDOVNI SASTANAK HIRURŠKE SEKCIJE SLD U PANČEVU 30.OKTOBRA 2015.

87494188U Pančevu, 30.Oktobra 2015. biće održan redovni sastanak Hirurške sekcije SLD u organizaciji OB Pančevo. Sastanak će se održati u prostorijama Doma Kulture Pančevo, ulica Vojvode Mišića br. 4. U okviru sastanka sutradan u subotu biće održan workshop iz kolorektalne hirugije.  Detaljne informacije na htpp:// www. krugzdravlja.org.sr ili klikom na link dole. Sastanak Upravnog odbora Hirurške sekcije SLD u 10,00 sati. Okupljanje i registracija učesnika u foajeu Centra za kulturu Pančevo od 11.00 – 11.15.  Svečano otvaranje u 11.15 a stručni sastanak obuhvata sledeće teme:

1. Prof dr Amjad Parvaiz: Impact of teaching programme in Laparoscopic colorectal surgery: can it work in Serbia?

2. Prof dr Mehmet Ayhan Kuzu: Extralevator APE

3. Prof dr Alexey Karachun: Laparoscopic gastrectomy

4. Prof dr Miloš Bjelovic: Prednosti laparoskopskog pristupa kod operacija karcinoma želuca

5. Mr sc. med. dr Minja Stojanovic: Karcinom želuca – desetogodišnje operativno iskustvo u Opštoj bolnici Pancevo

6. Prof dr Dragan Radovanović, Operacije karcinoma debelog creva laparskopskom tehnikom-latereal to medial approach (video presentation), Klinika za hirurgiju, „KBC drDragiša Mišović“

7. Dr Dobrivoje Kosanovic: Znacaj i analiza D2 limfadenektomije u hirurškom lecenju karcinoma želuca u Opštoj bolnici Pancevo

8. Dr Mladen Janic: Naša pocetna iskustva sa programom edukacije u laparoskopskoj kolorektalnoj hirurgiji


14.30 – 15.00 Diskusija, 15.00 Rucak

Redovni sastanak HS SLD u petak nema kotizacije. Kotizacija za workshop u subotu 3000 din. Prijave i uplate:
Udruženje ‘Krug Zdravlja’ 26.000 Pancevo, Lava Tolstoja 76b, žiro racun: 285-2095090000003-54, naznaka: ime i prezime, uplata kotizacije. htpp:// www. krugzdravlja.org.sr

Za učesnike skupa obezbeđen parking ispred Hotela „Tamiš“, ulica Moše Pijade bb.

 

formats

REDOVNI SASTANAK HIRURŠKE SEKCIJE SLD U ARANĐELOVCU 25.SEPTEMBRA 2015.

               U Aranđelovcu 25.Septembra 2015. održaće se redovno zasedanje Hirurške sekcije SLD. Sastanak se održava u Dvorani „Park“ ulica Knjaza Miloša 293. Za učesnike sastanka biće organizovan autobuski prevoz, sa polaskom 25. Septembra 2015. u 08,00 sati sa parkinga iza Prve hirurške Klinike.  Za hotelski smeštaj kontaktirati dr Gorana Blagojevića na tel +38169-8166-711. Slede detalji o naučnom programu i organizaciji.

arandjelovac

formats

VAŽNO SAOPŠTENJE

                        Na sednici predsedništva Hiruruške sekcije SLD, održanoj u petak 13. Maja 2015. u prostorijama SLD, izabran je stari-novi predsednik! Zahvaljujem se svim članovima predsedništva Hirurške sekcije, svim hirurškim ustanovama i hirurzima na podršci. Ujedno obaveštavam članstvo da će upravni odbor Hirurške sekcije nastaviti sa radom u istom sastavu. 

                                                                                          Predsednik Hirurške sekcije SLD Prof Nebojša Stanković

Made by
© 2012 Hirurška Sekcija Lekarskog Društva Srbije. Sva prava zadržana. Surgical Section of Serbian Medical Society. All rights reserved.